O nas

STRUKTURA ORGANIZACYJNA ZHP

ZHP działa na terenie całego kraju. Podstawową jednostką ZHP jest drużyna licząca średnio 15–25 osób. Jednostki podstawowe to: gromady zuchowe, drużyny harcerskie, drużyny starszoharcerskie, drużyny wędrownicze i kręgi instruktorskie. Drużyny z jednego powiatu tworzą hufiec.

Najwyższą władzą hufca jest Zjazd Hufca wybierający komendanta i komendę hufca na czteroletnią kadencję. Komendant i komenda mianuje drużynowych i innych funkcyjnych w hufcu oraz jest odpowiedzialny za rozwój harcerstwa na terenie działalności hufca.

Zadaniem władz hufca jest stwarzanie warunków do pomyślnego działania jednostek podstawowych oraz szkolenie nowej kadry i wprowadzanie harcerstwa do tych miejsc, gdzie ono jeszcze nie funkcjonuje – tak, aby każdy młody człowiek miał szansę przeżyć harcerską przygodę.

Hufiec przygotowuje drużynowego do pełnienia funkcji wychowawczej. Dba, by prócz pracy wychowawczej mógł on się rozwijać, kształcić swoje umiejętności i poprzez swą instruktorską postawę stawał się godnym wzorem do naśladowania. Dlatego w naszym hufcu umożliwiamy drużynowym ciągły osobisty rozwój przez zdobywanie stopni instruktorskich oraz uczestnictwo w kursach i warsztatach doskonalących.