KOMISJA REWIZYJNA

Skład Hufcowej Komisji Rewizyjnej:

Przewodniczący:   pwd. Łukasz Kaniewski 

                     Członek: hm. Krystian Jabłkowski

                               Członek:   hm. Jerzy Mianowski 

                               Członek:   hm. Andrzej Surdyk 

 

Wizytacje jednostek Hufca ZHP Wągrowiec. 

Cel wizytacji: 

 - sprawdzenie działalności jednostek Hufca ZHP Wągrowiec oraz Komendy Hufca ZHP Wągrowiec,
- ocena jakości pracy jednostek Hufca ZHP Wągrowiec oraz Komendy Hufca ZHP Wągrowiec,
- określenie potrzeb jednostek Hufca ZHP Wągrowiec oraz Komendy Hufca ZHP Wągrowiec i podjęcie odpowiednich działań. 

Regulamin wizytacji: 

1. Zespół wizytacyjny składa się z przynajmniej jednego przedstawiciela Hufcowej Komisji Rewizyjnej.
2. Zespół wizytacyjny informuje drużynowego/przewodniczącego kręgu instruktorskiego/ komendanta hufca o terminie minimum 5 dni przed dniem wizytacji.
3. Wzór arkusza wizytacyjnego sporządzony jest w oparciu o statut oraz regulaminy wewnętrzne ZHP
4. W czasie wizytacji będą brane pod uwagę:
   a) prowadzona zbiórka drużyny
(nie dotyczy kręgu instruktorskiego oraz komendy hufca);
   b) bezpieczeństwo harcerzy na zbiórce,
   c) obrzędowość drużyny ( proporzec, kronika, piosenka itd.),
   d) obrzędowość zastępów,
   e) zatwierdzony plan pracy,
   f) poprawnie i na bieżąco prowadzona książka pracy drużyny,
   g) rozkazy drużynowego,
   h) prowadzona na bieżąco dokumentacja finansowo – gospodarcza drużyny,
   i) opłacone składki członkowskie;
5. W przypadku nie spełnienia któregokolwiek z wymienionych kryteriów, zespół wizytacyjny wyznacza okres (po konsultacji z drużynowym) maksymalnie 6 miesięcy oraz termin następnej wizytacji, na której drużyna zostanie poddana ponownej ocenie.
6. Jeśli drużyna nadal nie będzie spełniać określonych w pkt.7 kryteriów lub nie wykaże wystarczających postępów, o jej dalszym losie zadecyduje komenda hufca.
7. Arkusz wizytacyjny zostaje sporządzony w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednej dla drużynowego i Hufcowej Komisji Rewizyjnej. 

 

Lista wymaganych dokumentów do przedstawienia podczas wizytacji przez Komisję Rewizyjną Hufca ZHP Wągrowiec: 

• zaświadczenie o posiadanym przeszkoleniu do pełnionej funkcji,
• aktualną kronikę drużyny,
• plakietkę drużyny*,
• książkę pracy drużyny,
• plan pracy drużyny,
• rejestr członków,
• zgody rodziców na przynależność do ZHP,
• listy obecności ze zbiórek*,
• wykaz imienny opłacanych składek,
• zeszyt rozkazów drużynowego,
• teczkę rozkazów Komendanta Hufca*,
• teczkę materiałów otrzymanych z Hufca (m.in. materiały programowe, materiały ze spotkań drużynowych),
• teczkę korespondencji drużyny,
• konstytucję*,
• KP ostatnio opłaconych składek członków drużyny,
• książkę inwentarzową*,
• pieczątkę drużyny*,

*jeśli posiada